Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy administracji publicznej reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).


Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków składanych do Centralnego Ośrodka Sportu odbywa się na podstawie instrukcji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora COS z dnia 23 sierpnia 2017 r.


Ponadto skargi lub wnioski dotyczące Centralnego Ośrodka Sportu mogą być wnoszone do Ministerstwa Sportu i Turystyki w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz petycji w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. MSiT z 2015 r. poz. 22, zmiany Dz. Urz. MSiT z 2016 r. poz. 9).


Komórką organizacyjną Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynującą postępowanie w sprawach dotyczących skarg i wniosków, petycji oraz przyjmującą interesantów w sprawach skarg i wniosków jest Departament Kontroli i Nadzoru tel. (22) 24-43-159, fax. (22) 24-43-283, e-mail: dk@msport.gov.pl lub kontakt@msport.gov.pl lub elektroniczna skrzynka podawcza. Przyjęcia odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki przy ul. Senatorskiej 12 w poniedziałki w godzinach 14.15 – 17.15 oraz w środy w godzinach 10.00 – 14.00.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2017-09-04 09:03:23 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 1739